Banner Default Image

Polityka etyki biznesowej

Polityka etyki biznesowej M&E

1. Cel

1.1 M&E Global Resources Ltd („Spółka”) zobowiązuje się do prowadzenia odpowiedzialnego zachowania korporacyjnego.

1.2 Poprzez swoje praktyki biznesowe Spółka stara się chronić i promować prawa człowieka i podstawowe wolności wszystkich swoich pracowników i przedstawicieli.

1.3 Ponadto Spółka zobowiązuje się do ochrony praw wszystkich osób, których praca przyczynia się do sukcesu Spółki, w tym pracowników i przedstawicieli dostawców Spółki.

1.4 Firma jest również zaangażowana w eliminację przekupstwa i korupcji. Istotne jest, aby wszyscy pracownicy i osoby związane z Firmą przestrzegali tej polityki i powstrzymywali się od wręczania lub przyjmowania łapówek w jakiejkolwiek formie.

1.5 Niniejsza polityka nie jest wyczerpująca, a wszystkie aspekty działalności Firmy należy rozpatrywać w duchu tej polityki.

2. Prawa człowieka

2.1 Firma stanowczo sprzeciwia się stosowaniu niewolnictwa we wszelkich formach; okrutne, nieludzkie lub poniżające kary; oraz wszelkie próby kontrolowania lub ograniczania wolności myśli, sumienia i religii.

2.2 Firma zapewni, że wszyscy jej pracownicy, agenci i kontrahenci mają prawo do swoich praw człowieka zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Ustawą o Prawach Człowieka z 1998 roku.

2.3 Firma nie będzie zawierać żadnych umów biznesowych z żadną osobą, firmą lub organizacją, która nie przestrzega praw człowieka swoich pracowników lub narusza prawa człowieka osób, których dotyczy działalność organizacji.

3. Prawa pracownicze

3.1 Firma zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich odpowiednich przepisów i regulacji dotyczących zatrudnienia. Spółka traktuje takie regulacje i akty prawne jako minimum, a nie zalecany standard.

3.2 Żaden pracownik nie powinien być dyskryminowany ze względu na wiek, płeć, rasę, orientację seksualną, religię lub przekonania, zmianę płci, stan cywilny lub ciążę. Wszyscy pracownicy powinni być traktowani jednakowo. Pracownicy o takim samym doświadczeniu i kwalifikacjach powinni otrzymywać równe wynagrodzenie za taką samą pracę.

3.3 Żaden pracownik nie powinien być powstrzymywany przed wstąpieniem lub utworzeniem stowarzyszenia pracowniczego lub związku zawodowego, ani żaden pracownik nie powinien ponosić żadnych szkód w wyniku przyłączenia się lub nieprzystąpienia do takiej organizacji.

3.4 Pracownicy powinni być świadomi warunków swojego zatrudnienia lub zaangażowania od samego początku. W szczególności pracownicy muszą być świadomi płacy, jaką otrzymują, kiedy i jak ma być wypłacana, godzin, które muszą przepracować i wszelkich prawnych limitów, które istnieją dla ich ochrony oraz wszelkich przepisów dotyczących godzin nadliczbowych. Pracownikom należy również zezwolić na coroczny urlop, zwolnienie chorobowe, urlop macierzyński/ojcowski i inne urlopy przyznane przez prawo jako minimum.

3.5 Firma nie akceptuje żadnych kar cielesnych, nękania w jakiejkolwiek formie ani znęcania się w jakiejkolwiek formie.

4. Kwestie środowiskowe

4.1 Firma jest zobowiązana do ograniczania do minimum wpływu swojej działalności na środowisko i ustanowiła Politykę Środowiskową, aby pomóc w osiągnięciu tego celu. Kopie Polityki Środowiskowej dostępne są u Dyrektora Handlowego

4.2 Jako absolutne minimum, Spółka zapewni przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska w dowolnej jurysdykcji, w której prowadzi działalność.

5. Konflikty interesów

5.1 Firma uważa, że ​​podstawą jej sukcesu jest zaufanie osób, z którymi ma do czynienia, w tym klientów, dostawców i pracowników. Konflikty interesów potencjalnie podważają relacje Spółki z jej partnerami.

5.2 Aby pomóc w zachowaniu i wzmocnieniu tych relacji, Spółka opracowała Korporacyjną Politykę dotyczącą Gościnności i Prezentów, która zawiera zasady i wytyczne dotyczące postępowania jej funkcjonariuszy i pracowników, mające na celu zminimalizowanie możliwości wystąpienia konfliktu interesów oraz uniknięcie ryzyka związanego z przekupstwem i korupcja. Kopie Korporacyjnej Polityki Gościnności i Prezentów są dostępne u Dyrektora Handlowego

5.3 Od wszystkich funkcjonariuszy, pracowników i przedstawicieli Spółki oczekuje się postępowania uczciwego i zgodnego z prawem.

6. Informacje i poufność

6.1 Informacje otrzymane przez pracowników, wykonawców lub agentów Spółki nie będą wykorzystywane dla jakichkolwiek osobistych korzyści ani nie będą wykorzystywane do celów wykraczających poza ten, dla którego zostały przekazane.

6.2 Firma będzie przez cały czas zapewniać, że przestrzega wszystkich obowiązujących wymogów prawa o ochronie danych (w tym, ale nie wyłącznie, Ustawy o ochronie danych z 1998 r.) obowiązującej od czasu do czasu.

7. Shareholders and Investors

Spółka, jej członkowie kadry kierowniczej, pracownicy i przedstawiciele są zobowiązani do zapewnienia, że ​​nie nastąpi żadne działanie lub zaniechanie, które leży w ich mocy i które skutkowałoby celowym, niedbałym lub lekkomyślnym wprowadzeniem w błąd akcjonariuszy, wierzycieli lub innych inwestorów Spółki.

8. Dostawcy i Partnerzy

8.1 Firma oczekuje, że wszyscy dostawcy i partnerzy będą działać na rzecz i przestrzegać podobnych standardów etycznych i moralnych.

8.2 Firma zbada historię etyczną potencjalnych nowych dostawców przed zawarciem jakiejkolwiek umowy. Ponadto Spółka zastrzega sobie prawo do zażądania od dostawców informacji dotyczących produkcji i źródeł dostarczanych towarów.

8.3 Firma zastrzega sobie prawo do wycofania się z jakiejkolwiek umowy lub innego porozumienia z dowolnym dostawcą lub partnerem, w przypadku którego okaże się, że działał niezgodnie z duchem lub zasadami niniejszej Polityki Etycznej.

9. Bribery and corruption

9.1 Firma zasadniczo sprzeciwia się wszelkim aktom przekupstwa i dokonywaniu drobnych gratyfikacji zgodnie z ustawą Bribery Act 2010.

9.2 Pracownikom i innym osobom związanym z Firmą, takim jak agenci, spółki zależne i partnerzy biznesowi, nie wolno oferować ani przyjmować żadnego rodzaju łapówki i/lub gratyfikacji.

9.3 Zachęcamy wszystkich pracowników do zgłaszania wszelkich podejrzeń dotyczących korupcji lub przekupstwa w Spółce zgodnie z Polityką zgłaszania nieprawidłowości dostępną u Dyrektora Handlowego.

9.4 Jeśli pracownik lub osoba powiązana ma wątpliwości podczas otrzymywania lub wręczania prezentów i przejawów gościnności, musi zapoznać się z Polityką dotyczącą prezentów i gościnności dostępną u Dyrektora Handlowego.

9.5 Firma dokłada wszelkich uzasadnionych starań, aby wdrożyć wytyczne dotyczące zarządzania przekupstwem, które są okresowo publikowane przez Sekretarza Stanu zgodnie z sekcją 9 Ustawy o łapówkarstwie z 2010 r.

9.6 Jeśli pracownik lub osoba powiązana zostanie uznana za winną wręczenia lub przyjęcia łapówki, poniesie on osobistą odpowiedzialność karną i może podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu.

9.7 Każdy, kto zostanie uznany za winnego przekupstwa, będzie odpowiedzialny za poniesienie wszelkich związanych z tym kosztów naprawczych, takich jak straty, opłaty sądowe lub wydatki.