Banner Default Image

Polityka rezerwistów

Polityka rezerwistów M&E

​M&E Global Resources Ltd („Spółka”) zatrudnia pracowników będących członkami Sił Rezerwowych. Jako firma zdajemy sobie sprawę z ważnego wkładu, jaki Rezerwiści wnoszą do Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii, ich społeczności, cywilnych miejsc pracy i całego narodu i nadal deklarujemy nasze wsparcie obecnym członkom i tym, którzy chcą wstąpić do Sił Rezerwowych. Ponadto doceniamy i doceniamy szkolenia podjęte przez Rezerwistów oraz sposób, w jaki pozwala im rozwijać umiejętności, które przynoszą korzyści zarówno jednostce, naszej firmie, jak i naszym klientom.

Firma nie będzie działać na niekorzyść rezerwistów, którzy powiadomią nas o swoim statusie rezerwowym lub tych rezerwistów, którzy zostaną poinformowani do Spółki bezpośrednio przez Ministerstwo Obrony (MON) i umożliwi zwolnienie rezerwistów do udziału w wydarzeniach szkoleniowych sił rezerwowych do dwa tygodnie więcej niż zwykle przysługujące jednostce corocznego urlopu.

Mobilizacja

Firma będzie nadal traktować umowy z pracownikami kontraktowymi personelu zmobilizowanego do Usługi Rezerwowej jako możliwe do zrealizowania przez cały okres takiej usługi i nie nastąpi utrata ciągłej usługi lub świadczeń związanych z usługą, pod warunkiem, że dana osoba zastosowała się do procedury powiadamiania o korekcie zgodnie z Siłami Rezerwowymi Ustawa o ochronie zatrudnienia Ustawa z 1985 r.

Przed mobilizacją, nasz HR Manager omówi procedury mobilizacyjne z rezerwistą, aby upewnić się, że wszystkie dokumenty są zakończone, wszelkie wymagania dotyczące przekazania są spełnione i podjęte oraz zapewnić, że poczynione zostały przygotowania do skutecznej komunikacji, która ma być utrzymana przez cały okres mobilizacji.

Po mobilizacji zadbamy o to, abyśmy wraz z Rezerwistą wypełnili wszystkie obowiązki związane z powrotem do pracy i wsparciem po opiekuńczym.

Płacić

Ministerstwo Obrony przejmie odpowiedzialność za pensję Rezerwisty na czas ich mobilizacji. Będą płacić podstawową pensję zgodnie ze stopniem wojskowym Rezerwisty. Jeśli ten podstawowy element jest mniejszy niż Rezerwista otrzymuje od Spółki, obowiązkiem Rezerwisty jest zwrócenie się do Ministerstwa Obrony o różnicę w celu zapewnienia, że ​​​​nie poniesie utraty zarobków. Jest to znane jako Nagroda Rezerwisty.

Firma nie jest zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia Rezerwisty w okresie mobilizacji.

Emerytura

Jeżeli Rezerwista jest członkiem zakładowego programu emerytalnego, a pracodawca zawiesi składkę pracodawcy, a Rezerwista zdecyduje się w nim pozostać, wówczas MON będzie opłacać składki pracodawcy za okres mobilizacji, o ile Rezerwista będzie wnosił ich wkład osobisty.

​Coroczny urlop wypoczynkowy

Zachęca się rezerwistów do wzięcia wszelkich naliczonych rocznych urlopów przed mobilizacją. Spółka nie ma obowiązku naliczania urlopu wypoczynkowego dla Rezerwisty w okresie mobilizacji. Po demobilizacji Rezerwiści mają prawo do urlopu pooperacyjnego (POL) i w tym okresie będą nadal opłacani przez MON.

Zwolnienie/nadmiarowość

Zgodnie z ustawą o siłach rezerwowych (ochrona zatrudnienia) z 1985 r., zatrudnienie rezerwisty nie może zostać rozwiązane z powodu jego obowiązków wojskowych lub odpowiedzialności za mobilizację.

​Zasiłek chorobowy

​W okresie mobilizacji Rezerwista będzie nadal naliczał wszelkie prawa do zasiłku chorobowego związanego ze służbą Spółki. Jeśli rezerwista zachoruje lub zostanie ranny podczas mobilizacji, zostanie on objęty przez Służby Medyczne Obrony i jakakolwiek pomoc finansowa będzie nadal otrzymywana (w tym wynagrodzenie) aż do demobilizacji. Jeśli choroba lub kontuzje trwają, co skutkuje wczesną demobilizacją, Rezerwista pozostanie objęty Obroną do ostatniego dnia płatnego urlopu wojskowego.

Wracać do pracy

Zarówno Rezerwista, jak i firma mają zobowiązania wynikające z Ustawy o Ochronie Zatrudnienia (The Reserve Forces) z 1985 r. dotyczące powrotu do pracy.

Rezerwista musi napisać do Spółki do trzeciego poniedziałku po ostatnim dniu służby wojskowej, prosząc o powrót do pracy i proponując datę, która powinna przypadać w ciągu 6 tygodni od ostatniego dnia służby w pełnym wymiarze godzin. Ten list formalnie rozpoczyna proces powrotu do pracy. Firma prosi, aby Rezerwista skontaktował się również nieformalnie z Firmą w celu omówienia ich powrotu do pracy przy najbliższej okazji, czy to przez e-mail, telefon lub spotkanie.

Firma przywróci Rezerwistę, tam gdzie to możliwe, do jego poprzedniej roli, a jeśli nie, do roli akceptowalnej przez obie strony na tych samych warunkach przed mobilizacją.